Remco . Coach

Algemene voorwaarden en Privacybeleid en verklaring

Voor cliënten en opdrachtgevers 

Remco.Coach en Kerninterventies zijn handelsnamen voor Loopbaancoaching en consulting Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

Remco.Coach en Kerninterventies, hierna te noemen Remco.Coach, en al diegenen die onder die naam werkzaam zijn ten behoeve van trajecten onderschrijven de gedragscode van Noloc. 

Wij streven naar uitbreiding van professionele mogelijkheden. Dit doen we door de gezamenlijke ontwikkeling en verbetering van coaching, loopbaanbegeleidings-, re-integratie-, outplacement- en trainingstechnieken.

Algemeen 

1. Remco.Coach onderwerpt zich vrijwillig aan de in deze gedragscode en algemene voorwaarden vastgestelde regels van Noloc. Hetzelfde geldt voor het klachtenreglement. 

Met het oog op relevante wetgeving op gegevensbescherming, (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de “AVG”)), is de verwerkingsverantwoordelijke, Remco.Coach gevestigd te Leiden. Te bereiken via telefoonnummer 0681351105, per e-mail via mail@remco.coach en via de website Remco.Coach. Het privacybeleid en verklaring kunt u hieronder vinden.  

2. Remco.Coach zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van organisaties in het algemeen en de eigen organisatie in het bijzonder. 

3. Remco.Coach zal zich niet in onheuse of krenkende termen uitlaten over andere organisaties, opdrachtgevers, cliënten en derden. 

4. Remco.Coach zal zich toeleggen op loopbaanbegeleiding, outplacement, re-integratie, burn-out of bore-out coaching en training en zal zich derhalve niet bezighouden met executive search, werving en selectie en dergelijke. 

5. Remco.Coach zal zich onthouden van het verlenen van managementadviezen voor zover deze direct of indirect zijn gericht op het verkrijgen van loopbaanbegeleidings- re-integratie, en outplacementopdrachten. Wel kan Remco.Coach inzake ondernemingsstrategie, opzetten van HR-beleid, -processen en -instrumenten adviesopdrachten plaatsvinden. Dit zal dan geschieden onder de handelsnaam Kerninterventies.  

6. Het is Remco.Coach niet geoorloofd voor outplacement en re-integratie een beloning in welke vorm dan ook aan te nemen van een ander dan haar opdrachtgever. Er zijn (of zullen zijn) geen financiële verbindingen (zijn) met personen (of bedrijven), die bij het gunnen van opdrachten aan Remco.Coach betrokken zijn. 

Verhouding opdrachtnemer – opdrachtgever 

1. Kerninterventies zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen honorarium met de opdrachtgever overeengekomen zijn. 

2. Remco.Coach zal de aan haar verstrekte opdracht tot loopbaanbegeleiding, coaching, re-integratie en outplacement zorgvuldig en overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsverhouding uitvoeren. 

3. Remco.Coach zal alleen na toestemming van de cliënt de opdrachtgever kunnen inlichten over de door de organisatie verrichte en te verrichten werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de hierover gemaakte afspraken, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van het loopbaanbegeleidings- en re-integratie, coachings of  outplacementproces ten behoeve van de cliënt. Voor het inhoudelijke gelden steeds hetgeen vermeld in het privacybeleid en verklaring.

Verhouding opdrachtnemer – cliënt 

1. Remco.Coach zal de cliënt bij diens eerste contact met de organisatie kenbaar maken dat het de cliënt te allen tijde vrijstaat de loopbaanbegeleiding, outplacement, coaching of re-integratie hulp te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede de loopbaanbegeleiding, re-integratie, coaching of outplacementhulp op ieder moment af te breken zonder restitutie van betaalde gelden naar cliënt dan wel naar opdrachtgever. 

2. Remco.Coach zal de door haar te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de cliënt zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met de cliënt uitvoeren en de cliënt verwijzen naar andere disciplines, indien en zodra dit voor de belangen van de cliënt wenselijk is. 

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling 

1. Remco.Coach zal de informatie, verkregen van de opdrachtgever en/of cliënt, geheimhouden en van die informatie uitsluitend gebruikmaken voor zover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat bepaaldelijk vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd. Remco.Coach onderschrijft en houdt zich aan het privacybeleid en verklaring..

2. Ook in de gevallen waarin Remco.Coach niet tot geheimhouding is verplicht, zal Remco.Coach de haar van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen. 

Privacybeleid en verklaring 

Inleiding

Remco.Coach legt uit wat we met uw persoonsgegevens doen, ongeacht of we u helpen bij loopbaancoaching, consultancy, HR advies; onze relatie met u voortzetten nadat we een dienst aan  verlenen dan wel een dienst van u ontvangen; uw gegevens gebruiken om u om assistentie te vragen met betrekking tot een van onze cliënten, of als u onze website bezoekt.

 • We beschrijven in dit privacybeleid en verklaring welke activiteiten wij verrichten en met welk doel, hoe we in dat kader uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Met het oog op relevante wetgeving op gegevensbescherming, (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de “AVG”)), is de verwerkingsverantwoordelijke, Remco.Coach gevestigd te Leiden. 
 • Remco.Coach | Kerninterventies levert de volgende diensten: loopbaancoaching, coaching, consultancy, HR advies, interim (HR)management. , outplacement, re-integratie, ontwikkelingsadvies, teamcoaching, assessments afnemen. In feite onder te verdelen in Remco.Coach als Loopbaanprofessional en Kerninterventies als HR Consultant.  
 • Privacy is belangrijk voor ons; we verbinden ons ertoe uw recht op privacy met betrekking tot de verwerking door ons van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Dit privacybeleid en verklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken binnen de volgende categorieën: cliënten, opdrachtgevers, leveranciers, derden (als netwerkrelaties, potentiële cliënten, website gebruikers). 
 • Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacybeleid en verklaring kunnen wijzigen. Wij verzoeken u deze pagina via onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen.
 • De algemene juridische grondslag waarop wij ons baseren voor de verwerking van persoonsgegevens is die voor zowel cliënten, opdrachtgevers, leveranciers en derden van het gerechtvaardigd belang. Verder baseren wij ons op de grondslag ‘noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst’ en ‘toestemming’, waar dit van toepassing is. De in dit privacybeleid en verklaring beschreven activiteiten zijn erop gericht u een zoveel mogelijk toegespitste en efficiënte dienst aan te bieden. U heeft echter steeds het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden.
 • Er is bij onze dienstverlening geen sprake van besluitvorming, die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerkingen zonder menselijke tussenkomst.
 • In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen, zal deze toestemming steeds zijn gebaseerd op basis van een actieve opt-in handeling van u. Steeds geldt daarbij het volgende:
  • uw toestemming moet vrij zijn gegeven, dus vrij van enige vorm van druk;
  • u moet weten waar u mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we u voldoende informatie geven, onder meer in dit privacybeleid en verklaring;
  • u behoudt de controle over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor u geen toestemming geeft;
  • u heeft altijd het recht om uw toestemming voor deze activiteiten in te trekken door contact met ons op te nemen;
  • de toestemming die u op deze manier geeft of intrekt houden wij bij, tenzij u ons verzoekt al uw gegevens te verwijderen of de wettelijke bewaartermijn is verstreken en wij niet langer gerechtigd zijn de gegevens te bewaren zonder jouw toestemming, die geldig is tot 1 jaar na verstrekking.

Beschrijving van verwerkingen van persoonsgegevens 

Hieronder hebben wij per categorie opgenomen, welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verwerken, voor welke doelen wij deze nodig hebben, met wie wij mogelijk persoonsgegevens delen, en hoe wij de grondslag per categorie onderbouwen.

Cliëntgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van cliënten?

In het kader van onze dienstverlening worden van cliënten persoonsgegevens vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met uw voorkeuren. Uw contactgegevens worden nooit aan derde partijen ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden. Als u bezwaar heeft tegen het ontvangen van informatie, dan kunt u zich afmelden via de door u bekende contactgegevens.

Als u een profiel (met ons) invult en/of ons een CV verstrekt, dan worden deze gegevens opgenomen in onze database. We vragen u uitsluitend om details die van belang zijn voor onze dienstverlening, zoals uw naam, leeftijd, contactgegevens, details over uw opleiding, arbeidsverleden, omstandigheden en interesses (en uiteraard kunt je er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). 

Deze informatie is vereist om u als cliënt te kunnen helpen: 

 • E-mail adres
 • (Roep)naam
 • Achternaam
 • Geslacht (M/V)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

(optioneel)

 • Curriculum vitae informatie over opleiding, stages en werkervaring, arbeidsverleden, persoonlijke informatie
 • LinkedIn profiel
 • Organisatie
 • Huidig dienstverband
 • Huidig gezinssituatie
 • Eventuele belemmerende factoren
 • Vragen/opmerkingen

Soms ontvangen wij in het CV van (potentiële) cliënten of in gesprekken of per e-mail ongevraagd persoonlijke gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld:

 • Sekse/gender;
 • Pasfoto in CV
 • Nationaliteit, staatsburgerschap, geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Eventuele kinderen (met leeftijden en namen)
 • Hobby’s
 • Links naar Social media profielen (LinkedIn, Facebook)
 • Gegevens over testen, cursussen en diploma’s, opleidingsgegevens
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Referenties, referentiedetails, en getuigschriften in het kader van de geschiktheid
 • Informatie over jouw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk
 • Aanvullende informatie die je aan ons vertelt of verstrekt

Bovengenoemde informatie minimaliseren wij waar mogelijk; echter alle informatie die aan ons is verstrekt in CV’s of andere elektronische communicatie laten wij intact. Door deze informatie of referenties aan ons te verstrekken stem je daar mee in. 

Een enkele keer wordt een BSN-nummer gevraagd. Dit is enkel van toepassing als er sprake is van subsidieregelingen vanuit de overheid of gemeente. 

Kopie rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs worden nimmer verwerkt en wij verzoeken u dus deze informatie niet aan ons te verstrekken.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van (potentiële) cliënten?

We verzamelen persoonsgegevens van kandidaten hoofdzakelijk op verschillende manieren:

 1. Persoonsgegevens die u ons verstrekt
 2. Om u de dienstverlening te kunnen bieden die optimaal op u is afgestemd, heeft Remco.Coach bepaalde informatie over u nodig. Daarmee zijn wij in staat u te voorzien van de voor u meest kansrijke mogelijkheden. Er zijn tal van manieren waarop u informatie met ons kunt delen, bijvoorbeeld:
  1. Het achterlaten van uw gegevens op de website van Remco.Coach en/of Remco.Coach of via een formulier, als onderdeel van het aanmeldproces;
  2. Het mailen van uw CV aan ons of door ons geïnterviewd worden en/of het achterlaten van een geprint CV bij een interview;
  3. Het volgen, posten of liken van berichten op social media waarop Remco.Coach en/of Remco.Coach actief is, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+,
  4. Het inschrijven via berichten services zoals onze mailinglijst
 3. Persoonsgegevens die we van derden ontvangen
 4. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen
 5. Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we, tevens bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat u ons deze met toestemming verstrekt. Zie voor verdere informatie over de verwerking van gegevens.

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van cliënten nodig?

De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens is om u te helpen met onze dienstverlening. 

Met wie delen we de persoonsgegevens van kandidaten?

We zullen uw informatie nooit delen met derden. Indien u zelf niet de opdrachtgever bent, maar bijvoorbeeld uw werkgever of een andere instantie, dan zal er vooraf worden besproken wat wordt gedeeld en wat (beslist) niet. 

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van cliënten

Omdat u bij uw oriënterend en /of intake gesprek uw gegevens aan ons verstrekt heeft, gaan wij ervan uit dat u ons daarmee toestemming verleent om uw gegevens te verzamelen en uw persoonsgegevens te gebruiken indien vooraf is besproken voor welk doeleinde dat noodzakelijk is.  


Opdrachtgevergegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van opdrachtgevers?

Bent u een opdrachtgever van ons, dan is het nodig dat we informatie over u en/of uw organisatie en cliënt verwerken terwijl we u diensten verlenen. De hoeveelheid gegevens die we over uw organisatie verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben we alleen uw contactgegevens nodig, (zoals hun naam, telefoonnummer en e-mailadressen om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van opdrachtgevers?

We verzamelen persoonsgegevens van opdrachtgevers op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens en organisatiegegevens die we direct van u ontvangen
 2. Persoonsgegevens en organisatiegegevens die we via onze website verzamelen
 3. Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat u ons deze verstrekt. 

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van opdrachtgevers nodig?

De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens van opdrachtgevers is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het kan gaan om: (1) het communiceren over u als opdrachtgever en/of cliënten (2) het communiceren met u in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.

Met wie delen we de gegevens?

We zullen uw gegevens uitsluitend verwerken om de met u contractueel overeengekomen afspraken te kunnen nakomen.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van opdrachtgevers

Om te kunnen garanderen dat we u de best mogelijke dienst verlenen slaan we uw persoonsgegevens en evt organisatiegegevens op en houden we verslagen bij van onze gesprekken, bijeenkomsten. 

Leveranciersgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van leveranciers?

We hebben gegevens over onze leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen uw organisatie nodig zodat we met u kunnen communiceren, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Tevens hebben we andere informatie van u nodig, zoals uw bankgegevens, zodat we u kunnen betalen voor de diensten en / of producten die u verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons). Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons gedeeld heeft; wij doen dat alleen indien dit relevant is voor het onderhouden van de leveranciersrelatie.

Hoe verzamelen wij gegevens van leveranciers?

We verzamelen uw organisatie- en persoonsgegevens tijdens onze samenwerking.

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van leveranciers nodig?

De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van leveranciers

We gebruiken en slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen uw organisatie onder de rechtsgrond het uitvoeren van de overeenkomst om het ontvangen van uw diensten als een van onze leveranciers te faciliteren.

Website-gebruikers

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij die?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Ze worden gebruikt om informatie over uw websitebezoek op te slaan. Wij ontvangen en analyseren enkel informatie van google-analytics. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van website gebruikers?

Persoonsgegevens van websitegebruikes verzamelen wij niet. 

Op onze website treft u een aantal webkoppelingen aan naar andere websites, zoals bijvoorbeeld social media. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties op hun website(s). Lees hiervoor het privacy-statement van de website die u bezoekt. Als u zich op de website aanmeldt, wordt u geregistreerd als gebruiker. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwijderen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die staan vermeld op onze website. Wanneer u via het contactformulier contact zoekt, worden de gegevens gearchiveerd. Indien u wenst dat na ons contact worden verwijderd, dan dient u dat aan te geven. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Het beschermen van uw informatie is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben geborgd dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor Remco.Coach | Kerninterventies. Indien het voor onze dienstverlening noodzakelijk is informatie te delen met derden, dan zal u eerst daarvoor toestemming moeten geven.  

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zodra u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor onze dienstverlening, vernietigen wij deze na een half jaar na afronding van onze dienstverlening (in verband met een eventuele evaluatie), omdat deze daarna niet meer noodzakelijk zijn, tenzij u ons bij de opdrachtbevestiging toestemming heeft verleend uw gegevens voor de duur van een jaar te bewaren. 

Indien u ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen, of als we gedurende een periode van 1 jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen. De persoonsgegevens van cliënten, opdrachtgevers en/of leveranciers zullen wij dus verwijderen uiterlijk na één jaar zodra deze niet meer nodig zijn voor het leveren van de dienstverlening, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren.

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft in?

U heeft ter bescherming van uw persoonsgegevens verschillende wettelijke rechten met betrekking tot deze gegevens. Om hierover met ons te spreken, vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij doen ons best onverwijld op uw verzoek te reageren. Houd u er rekening mee dat wij mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer wij uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten hebben verkregen, heeft u het recht op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken.

Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens

U heeft op elk moment het recht ons te vragen welke informatie wij over u bewaren en u kunt ons vragen deze informatie aan te passen of bij te werken. In zo’n geval kunnen wij aan uw verzoek voldoen, of, in aanvulling daarop een van de volgende dingen doen:

 • Wij zouden u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over uw verzoek; en
 • Waar wij daar wettelijk het recht toe hebben, zouden we uw verzoek kunnen afwijzen. In dat geval zullen wij altijd uitleggen waarom wij dat doen.

Recht op verwijdering

In bepaalde gevallen heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te “wissen”. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel wij in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen) en zullen het alleen met u oneens zijn indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn. Indien wij akkoord gaan met uw verzoek, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien u wenst, heeft u het recht om uw data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Wij zullen u hierbij helpen – ofwel door de gegevens als u dit vraagt direct voor u over te dragen, ofwel door u te voorzien van een kopie in een veel gebruikt machinaal leesbaar formaat.

Recht op bezwaar en klacht

Als we uw gegevens verwerken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, zonder dat er sprake is van toestemming of een uitvoering van een overeenkomst, en u het hier niet mee eens bent, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Wij zullen binnen 30 dagen op uw bezwaar reageren. Ook heeft u, als daarvoor aanleiding bestaat, het recht om een klacht bij ons in te dienen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk gemotiveerd antwoord geven.

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer details hierover vind je bij de contactdetails hieronder.

Contact details

Remco.Coach is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Via deze contactgegevens kun u contact opnemen om:

 • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt of;
 • deze te wijzigen of in te trekken;
 • het indienen van klachten, of indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke informatie van u en/of andere personen vermoedt;
 • om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de juridische grond is waarop we uw persoonsgegevens verwerken);
 • opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid en verklaring.

Wilt u uw voorkeuren voor berichtgeving bijwerken?

Dit kunt u doen door ons te mailen op mail@Remco.Coach

Hoe kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in Nederland?

Indien u na het maken van bezwaar en/of indienen van een klacht bij de Kerninterventies niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt u op elk moment een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kunt u doen via de website van de autoriteit: 

 • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • Telefonisch: 0900 – 2001 201. In de middag is dit een ander telefoonnummer: 088 – 1805 250. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.